Statement Of Nondiscrimination

non-discrimination and language assistance notice

Discrimination is Against the Law

American Skin Institute complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex (consistent with the scope of sex discrimination described at 45 CFR § 92.101(a)(2))

American Skin Institute:

  • Provides people with disabilities reasonable modifications and free appropriate

auxiliary aids and services to communicate effectively with us, such as:

   • Qualified sign language interpreters
   • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats).
  • Provides free language assistance services to people whose primary language is

not English, which may include:

   • Qualified interpreters
   • Information written in other languages.

If you need reasonable modifications, appropriate auxiliary aids and services, or language assistance services, contact our civil rights coordinator.

If you believe that American Skin Institute has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Lynne Bowels Condon, Civil Rights Coordinator

Los Angeles County

435 Shatto Pl.

Los Angeles, CA 90020-1712

Phone: (213) 351-5662

Fax: (213) 351-2476

E-mail: condo@dcfs.lacounty.gov

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, our civil rights coordinator is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

English

ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7679).

Español (Spanish)

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7679).

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7679).

Tagalog (Tagalog ̶ Filipino)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7679).

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7679)번으로 전화해 주십시오.

繁體中文(Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-368-10191 (TTY: 1-800-537-7679)。

Հայերեն (Armenian)

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-368-1019 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-537-7679):

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-368-1019 (телетайп: 1-800-537-7679).

فارسی (Farsi)

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فتماس بگیرید.1-800-368-1019 (TTY: 7679-537-800) فراهم می باشد. با

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-368-1019 (телетайп: 1-800-537-7679) まで、お電話にてご連絡ください。

Hmoob (Hmong)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7679).

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧ ਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7679) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

العربية (Arabic)

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم(800) 368-1019

رقم هاتف الصم والبكم: (800-537-7679)

हिंदी (Hindi)

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7679) पर कॉल करें।

ภาษาไทย (Thai)

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7679)

ខ្មែរ (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ ររ ើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែ , រសវាជំនួយមននកភាសា រោយមិនគិត្្នួល គឺអាចមានសំរា ់ ំររ ើអ្នក។ ចូ ទូ ស័ព្ទ 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7679)។

ພາສາລາວ (Lao)

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7679).

Best Selling Skincare

Skincare

Moisturizers

Cleansers

Serums

BEST SELLING SKINCARE

EXFOLIATING POLISH

GLY/SAL PADS

DAILY SPF 50

VIEW ALL

HIGHLY REQUESTED TREATMENTS

BOTOX

MORPHEUS8

FILLERS

FRAXEL

JOIN OUR NEWSLETTER FOR THE LATEST IN SKIN AND EXCLUSIVE OFFERS!

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

REQUEST AN APPOINTMENT

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

JOIN OUR EMAIL NEWSLETTER FOR THE LASTEST IN
SKIN AND EXCLUSIVE OFFERS!

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.